8:00 - 21:00

x

Myanmar


ย่างกุ้ง ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 2 วัน 1 คืน (ธ.ค.-เม.ย.)

สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน (ธ.ค.-เม.ย.)

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน (ธ.ค.-เม.ย.)

ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (ธ.ค.-มิ.ย.)

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ 4 วัน 3 คืน (ม.ค.-มี.ค.)

มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3 วัน 2 คืน (เม.ย.-พ.ย)

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4 วัน 3 คืน (ก.พ.- พ.ย.)